Lääketeollisuus

Tavoitteena käytettävyyden,
toimintavarmuuden ja turvallisuuden parantaminen

Sairaalat ja lääketeollisuus

Tavoitteena työ- ja potilasturvallisuus

Lääketeollisuudessa käytetään erilaisia painelaitteita, autoklaaveja ja reaktoreita. Paineen ja vaarallisen sisältönsä takia laitteet aiheuttavat vaaratilanteita. Myös toimintaa ohjaavat automaatiojärjestelmät ovat haavoittuvia, joten niiden toimintahäiriöt saattavat aiheuttaa merkittäviä riskejä tuotantolaitoksen toimintaan. Niiden käytettävyyden ja turvallisuusvaatimusten toteutumisen varmistaminen edellyttää kokonaisvaltaista ja laaja-alaista turvallisuuden asiantuntemusta.


Sairaaloiden tukitoiminnot, kuten lämpökeskukset, kylmälaitokset, autoklaavit, varavoimalaitokset, happisäiliöt ja -putkistot sekä itse kiinteistö, saattavat vaarantaa potilas- ja työturvallisuuden. Kaikissa tapauksissa toiminnanharjoittajan tulee tunnistaa vaaratilanteet ennalta ja varautua niihin riittävästi.


Tuotamme lääketeollisuudelle mm. seuraavia palveluja:

  • paloturvallisuuden arvioinnit
  • kiinteistöturvallisuusarvioinnit
  • varavoimalaitosten toimintavarmuuden arvioinnit
  • happilaitteistojen kuntotarkastukset
  • työturvallisuuden katselmus ja arviointi
  • räjähdyssuojauksen suunnittelu ja räjähdyssuojausasiakirjan laadinta (ATEX)
  • pelastussuunnitelma
  • kemikaalialtistuksen arviointi
  • melumittaukset ja meluntorjuntaohjelmat