Painelaite- ja kemikaaliturvallisuus

Tavoitteena käytettävyyden,
toimintavarmuuden ja turvallisuuden parantaminen

Painelaite- ja kemikaaliturvallisuus

Kattilalaitoksen vaaran arviointi


Kattilalaitoksen vaaran arviointi perustuu painelaitelakiin (16.12.2016/1144;65 §) ja Valtioneuvoston asetukseen painelaiteturvallisuudesta (29.12.2016/1549). Riskianalyyseissä käytämme hyväksitodettuja riskien tunnistusmenetelmiä, kuten potentiaalisten ongelmien analyysimenetelmää (POA) sekä HAZOP-poikkeamatarkastelua.


Lisäksi vaaran arvioinneissa huomioimme:

  • työturvallisuuslaki (738/2002;10§)
  • painelaitedirektiivi (2014/68/EU) ja soveltamisohjeet
  • konedirektiivi (2006/42/EY)
  • direktiivi (89/391/ETY) toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä
  • direktiiveihin liittyvät harmonisoidut standardit


Painelaitteiden seurantasuunnitelma


Rekisteröityjen painelaitteiden määräaikaistarkastukset ovat Suomessa lakisääteisiä. Painelaitteen tarkastuksella varmistetaan laitteen turvallisuus ja pidennetään samalla sen elinikää. Määräaikaistarkastukset voidaan osittain tai kokonaan korvata painelaitteen seurannalla. Tällöin tarkastukset voidaan jaksottaa joustavammin ja ajoittaa suunniteltuihin huoltoseisokkeihin sekä tarkastuksissa voidaan hyödyntää käyttäjän omaa kunnonvalvontaa.


Sisäinen pelastussuunnitelma


Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 28 §:n mukaan laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavien toiminnanharjoittajien on laadittava sisäinen pelastussuunnitelma. Se sisältää selvityksen tuotantolaitoksen alueella suoritettavista onnettomuuden torjuntaa koskevista toimenpiteistä.


Toimintaperiaate-asiakirja


Vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (685/2015) mukaan toiminnanharjoittajan tulee laatia toimintaperiaatteensa onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä koota ne asiakirjaksi (toimintaperiaate-asiakirja), jos asetuksessa määritellyt vaarallisten kemikaalien määrät tuotantolaitoksessa ylittyvät.


Turvallisuusselvitys


Vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (685/2015) mukaan toiminnanharjoittajan tulee tehdä turvallisuusselvitys ja toimittaa se Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes), jos asetuksessa määritellyt vaarallisten kemikaalien määrät tuotantolaitoksessa ylittyvät.

Ota yhteyttä!