Vaaranarvionnin päivitys ajankohtainen - painelaitelainsäädökset uudistuivat 2017

03.04.2017

Vaaran arviointien laadinnat ja päivitykset perustuen 2017 uudistuneeseen painelaitelakiin (16.12.2016/1144;65§) ja Valtioneuvoston asetukseen painelaiteturvallisuudesta (29.12.2016/1549).

Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon:

  •  työturvallisuuslaki (738/2002;10§),
  • direktiivi (89/391/ETY), toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä,
  • painelaitedirektiivi (2014/68/EU) ja soveltamisohjeet,
  • konedirektiivi (2006/42/EY),
  • kemikaalilaki (599/2013),
  • laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005),
  • ympäristönsuojelulain (527/2014; 15§) mukaisen ennalta varautumissuunnitelman vaatimukset,
  • direktiiveihin liittyvät harmonisoidut standardit sekä
  • muut asiakkaan toivomukset.

Ota yhteyttä, tarjoamme teille kokonaisvaltaisen arvioinnin

Mikko Ketala

Puhelin044 066 6802