Painelaite- ja kemikaaliturvallisuus

Kattilalaitoksen vaaran arviointi

Kattilalaitoksen vaaran arviointi perustuu painelaitelakiin (16.12.2016/1144;65§) ja Valtioneuvoston asetukseen painelaiteturvallisuudesta (29.12.2016/1549). Riskianalyyseissä käytämme hyväksitodettuja riskien tunnistusmenetelmiä, kuten esimerkiksi potentiaalisten ongelmien analyysimenetelmää (POA) sekä HAZOP-poikkeamatarkastelua.

Lisäksi vaaran arvioinneissamme otetaan huomioon lisäksi:

  • työturvallisuuslaki (738/2002;10§),
  • painelaitedirektiivi (2014/68/EU) ja soveltamisohjeet,
  • konedirektiivi (2006/42/EY)
  • direktiivi (89/391/ETY), toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä sekä
  • direktiiveihin liittyvät harmonisoidut standardit.

Painelaitteiden seurantasuunnitelma

Rekisteröityjen painelaitteiden määräaikaistarkastukset ovat Suomessa lakisääteisiä.
Painelaitteen tarkastuksella varmistetaan laitteen turvallisuus ja pidennetään samalla sen elinikää. Määräaikaistarkastukset voidaan osittain tai kokonaan korvata painelaitteen seurannalla. Tällöin tarkastukset voidaan jaksottaa joustavammin ja ajoittaa suunniteltuihin huoltoseisokkeihin, ja tarkastuksissa voidaan hyödyntää käyttäjän omaa kunnonvalvontaa.

Sisäinen pelastussuunnitelma

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 28 §:n mukaan laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavien toiminnanharjoittajien on laadittava sisäinen pelastussuunnitelma. Sisäinen pelastussuunnitelma sisältää selvityksen tuotantolaitoksen alueella suoritettavista onnettomuuden torjuntaa koskevista toimenpiteistä.

Toimintaperiaate asiakirja

Vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (685/2015) mukaan toiminnanharjoittajan tulee laatia toimintaperiaatteensa onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä koota ne asiakirjaksi (toimintaperiaateasiakirja), jos asetuksessa määritellyt vaarallisten kemikaalien määrät tuotantolaitoksessa ylittyvät.

Turvallisuusselvitys

Vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (685/2015) mukaan toiminnanharjoittajan tulee tehdä turvallisuusselvitys ja toimittaa se Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes), jos asetuksessa määritellyt vaarallisten kemikaalien määrät tuotantolaitoksessa ylittyvät.

Sivuja päivitetään!

Ota yhteyttä!